Zarejestruj się teraz!

Regulamin Programu Lojalnosciowego "GALILEA CLUB"

Regulamin Programu Lojalnościowego "GALILEA CLUB"

1. Program Lojalnościowy.

1.1. Program Lojalnościowy, zwany dalej Programem, organizowany jest pod nazwą „GALILEA CLUB”.
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym „GALILEA CLUB”.
1.3. Program jest zamieszczony na stronie internetowej http://club.galilea.com.pl/ zwaną dalej stroną internetową.
1.4. Administratorem strony internetowej jest Organizator Programu.

2. Podmiot organizujący Program Lojalnościowy.

2.1. Program jest organizowany przez Galilea Sp. z o.o., zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grabowa 4/1, 61-473 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000084310. Biuro Obsługi Klienta, ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, tel. (61) 832-77-76 wew. 119, e-mail: club@galilea.com.pl>

3. Uczestnicy Programu Lojalnościowego.

3.1. Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i dokonała rejestracji w programie. Z obowiązku rejestracji zwolnione są osoby posiadające aktywne konto do Wirtualnego Dziekanatu.
3.2. Uczestnicy dokonują rejestracji na stronie internetowej w zakładce rejestracja.
3.3. Korzystając z Programu, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.

4. Partnerzy Programu Lojalnościowego.

4.1. Partnerami Programu, zwani w skrócie Partnerami są: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz jej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, Wielkopolska Szkoła Medyczna, Poliklinika Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, Galilea3 oraz podmioty, które dołączą do Programu.
4.2. Katalog Partnerów znajduje się na stronie internetowej Organizatora w zakładce Partnerzy.

5. Przedmiot Programu Lojalnościowego.

5.1. Program Lojalnościowy nagradza Uczestników za ich udział w Programie, który służy pogłębieniu relacji i wzmacnianiu więzi Uczestników z Partnerami Organizatora.

6. Zasady Działania Programu Lojalnościowego.

6.1. Uczestnik gromadzi punkty za zakupione w punktach sprzedaży Partnerów towary lub usługi.
6.2. Za każdy zakupiony towar lub usługę naliczane są punkty.
6.3. Wartość punktu i ilość punktów dla danego towaru lub usługi ustala Organizator.
6.4. Uczestnik może wymienić punkty na towary i usługi oferowane wyłącznie za pośrednictwem Programu Lojalnościowego.
6.5. Po wybraniu towaru lub usługi przez Uczestnika Programu i zgłoszeniu go Organizatorowi, ilość punktów na jego koncie zostaje automatycznie pomniejszona o wartość punktową towaru lub usługi.
6.6. W przypadku uzyskania mniejszej ilości punktów niż wartość wymienionego za punkty towaru lub usługi, Uczestnik może dopłacić różnicę ceny towaru lub usługi w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Organizatora wskazany na stronie internetowej, jeżeli taka forma została udostępniona.
6.7. Sprawdzanie ilości zebranych punktów możliwe jest poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Organizatora przy użyciu loginu i hasła, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej.
6.8. Wymiana punktów na wybrany przez Uczestnika towar lub usługę wraz z ich dostawą jest dokonywana w terminie 21 dni od dnia złożenia oświadczenia przez Uczestnika Programu.
6.9. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
6.10. Zebrane punkty wygasają po upływie 36 miesięcy, licząc od dnia ich otrzymania przez Uczestnika Programu.
6.11. Zniżki i usługi nie sumują się.

7. Czas trwania Programu Lojalnościowego.

7.1. Program obowiązuje od dnia jego ogłoszenia i przestaje obowiązywać z chwilą jego zakończenia.
7.2. Informacja o zakończeniu Programu Lojalnościowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

8. Odpowiedzialność Organizatora

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Partnerów i Uczestników Programu wynikających z niniejszego regulaminu.

9. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami Programu.

9.1. Wszystkie informacje o programie będą wysyłane Uczestnikom i Partnerom Programu za pośrednictwem poczty internetowej, na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.
9.2. Uczestnicy i Partnerzy mają obowiązek zawiadomienia Organizatora o każdej zmianie danych osobowych Uczestników i danych firmy Partnerów, w szczególności zmiany adresu zamieszkania Uczestnika lub siedziby Partnera i ich adresu mailowego.

10. Reklamacje.

10.1. Reklamacje co do przebiegu Programu Lojalnościowego mogą być zgłaszane Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej.
10.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma Organizatorowi.
10.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
10.4. Uczestnik Programu Lojalnościowego zostanie poinformowany o decyzji Organizatora z zachowaniem formy pisemnej.

11. Przetwarzanie danych osobowych.

11.1. Przystępując do programu lojalnościowego Galilea CLUB Uczestnik wyraża również zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazach danych Organizatora oraz na użycie wizerunku na stronie internetowej Organizatora.
11.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest wyłącznie Organizator Programu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu.
11.3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do jego danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.
11.4. Wykreślenie danych Uczestnika następuje w przypadku gdy:
a) Uczestnik wystąpił z Programu dobrowolnie.
b) Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
11.5. W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonywał zakupu dłużej niż 4 lata od dnia ostatniego zakupu w punktach sprzedaży Partnerów Programu, Organizator ma prawo do wykreślenia danych Uczestnika z bazy danych Organizatora bez zgody Uczestnika.
11.6. Wykreślenie danych Uczestnika z bazy danych Organizatora powoduje skasowanie i utratę zebranych na jego koncie i niewykorzystanych punktów.

12. Wystąpienie Uczestnika i Partnera z Programu.

12.1. Warunkiem dobrowolnego wystąpienia z Programu Uczestnika, a także skutecznego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania jest pisemne powiadomienie Organizatora.

13. Postanowienia końcowe.

13.1. Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika i Partnera z Programu, jeżeli ten rażąco narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
13.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników.
13.3. Aktualny Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
13.4. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem Lojalnościowym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
13.5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu Lojalnościowego określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
13.6. Aktualny Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny dla Uczestników w czasie jego trwania, w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.