Zarejestruj się teraz!

Regulamin Programu Lojalnosciowego "GALILEA CLUB"

Regulamin Programu Lojalnościowego "GALILEA CLUB"

1. Program Lojalnościowy.

1.1. Program Lojalnościowy, zwany dalej Programem, organizowany jest pod nazwą „GALILEA CLUB”.
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym „GALILEA CLUB”.
1.3. Program jest zamieszczony na stronie internetowej http://club.galilea.com.pl/ zwaną dalej stroną internetową.
1.4. Administratorem strony internetowej jest Organizator Programu.

2. Podmiot organizujący Program Lojalnościowy.

2.1. Program jest organizowany przez Galilea Sp. z o.o., zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grabowa 4/1, 61-473 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000084310. Biuro Obsługi Klienta, ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, tel. (61) 832-77-76 wew. 119, e-mail: club@galilea.com.pl>

3. Uczestnicy Programu Lojalnościowego.

3.1. Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i dokonała rejestracji w programie. Z obowiązku rejestracji zwolnione są osoby posiadające aktywne konto do Wirtualnego Dziekanatu.
3.2. Uczestnicy dokonują rejestracji na stronie internetowej w zakładce rejestracja.
3.3. Korzystając z Programu, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.

4. Partnerzy Programu Lojalnościowego.

4.1. Partnerami Programu, zwani w skrócie Partnerami są: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz jej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, Wielkopolska Szkoła Medyczna, Poliklinika Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, Galilea3 oraz podmioty, które dołączą do Programu.
4.2. Katalog Partnerów znajduje się na stronie internetowej Organizatora w zakładce Partnerzy.

5. Przedmiot Programu Lojalnościowego.

5.1. Program Lojalnościowy nagradza Uczestników za ich udział w Programie, który służy pogłębieniu relacji i wzmacnianiu więzi Uczestników z Partnerami Organizatora.

6. Zasady Działania Programu Lojalnościowego.

6.1. Uczestnik gromadzi punkty za zakupione w punktach sprzedaży Partnerów towary lub usługi.
6.2. Za każdy zakupiony towar lub usługę naliczane są punkty.
6.3. Wartość punktu i ilość punktów dla danego towaru lub usługi ustala Organizator.
6.4. Uczestnik może wymienić punkty na towary i usługi oferowane wyłącznie za pośrednictwem Programu Lojalnościowego. Przed wybraniem towaru lub usługi, użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia w zakładce Historia punktów, czy prawidłowo naliczono mu wszystkie punkty.
6.5. Po wybraniu towaru lub usługi przez Uczestnika Programu i zgłoszeniu go Organizatorowi, ilość punktów na jego koncie zostaje automatycznie pomniejszona o wartość punktową towaru lub usługi.
6.6. W przypadku uzyskania mniejszej ilości punktów niż wartość wymienionego za punkty towaru lub usługi, Uczestnik może dopłacić różnicę ceny towaru lub usługi w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Organizatora wskazany na stronie internetowej, jeżeli taka forma została udostępniona.
6.7. Sprawdzanie ilości zebranych punktów możliwe jest poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Organizatora przy użyciu loginu i hasła, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej. Przed wybraniem towaru lub usługi, użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia w zakładce Historia punktów, czy prawidłowo naliczono mu wszystkie punkty.
6.8. Wymiana punktów na wybrany przez Uczestnika towar lub usługę wraz z ich dostawą jest dokonywana w terminie 21 dni od dnia złożenia oświadczenia przez Uczestnika Programu.
6.9. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
6.10. Zebrane punkty wygasają po upływie 36 miesięcy, licząc od dnia ich otrzymania przez Uczestnika Programu.
6.11. Zniżki i usługi nie sumują się.

7. Czas trwania Programu Lojalnościowego.

7.1. Program obowiązuje od dnia jego ogłoszenia i przestaje obowiązywać z chwilą jego zakończenia.
7.2. Informacja o zakończeniu Programu Lojalnościowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

8. Odpowiedzialność Organizatora

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Partnerów i Uczestników Programu wynikających z niniejszego regulaminu.

9. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami Programu.

9.1. Wszystkie informacje o programie będą wysyłane Uczestnikom i Partnerom Programu za pośrednictwem poczty internetowej, na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.
9.2. Uczestnicy i Partnerzy mają obowiązek zawiadomienia Organizatora o każdej zmianie danych osobowych Uczestników i danych firmy Partnerów, w szczególności zmiany adresu zamieszkania Uczestnika lub siedziby Partnera i ich adresu mailowego.

10. Reklamacje.

10.1. Reklamacje co do przebiegu Programu Lojalnościowego mogą być zgłaszane Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej.
10.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma Organizatorowi.
10.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
10.4. Uczestnik Programu Lojalnościowego zostanie poinformowany o decyzji Organizatora z zachowaniem formy pisemnej.

11. Przetwarzanie danych osobowych.

11.1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO) , zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
11.2 Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Organizator Programu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu. Inspektorem Ochrony Danych z ramienia Organizatora jest Paweł Rosa (tel: 509 568 990, e-mail: iod@eseit.edu.pl).
11.3. Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora w celu uczestnictwa w Programie. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział (Art. 6 ust.1 lit. a i b RODO). Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – to przede wszystkim dane i informacje finansowe, których potrzebuje, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Organizator przetwarza dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do zdobytych Punktów i transakcji dokonanych w Sklepach, dla uzasadnionych interesów zgodnie z Artykułem 6 ust 1 lit f RODO. Do uzasadnionych interesów należą cele marketingowe i reklamowe (motyw 47 RODO) takie jak sporządzanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o towarach lub usługach Organizatora lub Sklepów, obecnych i przyszłych Sklepów, o samym Programie, oraz cele badań opinii i rynku. Dane Uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak Sklepy czy podwykonawcy Organizatora, zawsze zgodnie z powyższymi celami przetwarzania i z dbałością o ich bezpieczeństwo. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie i upłynięcia okresów reklamacyjnych i roszczeniowych, chyba że obowiązujące prawo wymaga przechowywania tych danych.
11.4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres zamieszkania.
11.5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w Programie,
b) zbierania punktów dzięki wyrażeniu zgody na cele marketingowe – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownej zgody,
a) rozpatrywania reklamacji.
11.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału. Przystępując do programu lojalnościowego Galilea Club, Uczestnik wyraża również zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazach danych.
11.7. Wykreślenie danych Uczestnika następuje w przypadku, gdy:
a) Uczestnik wystąpił z Programu dobrowolnie,
b) Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
11.8. W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonywał zakupu dłużej niż 4 lata od dnia ostatniego zakupu w punktach sprzedaży Partnerów Programu, Organizator ma prawo do wykreślenia danych Uczestnika z bazy danych Organizatora bez zgody Uczestnika.
11.9. Wykreślenie danych Uczestnika z bazy danych Organizatora powoduje skasowanie i utratę zebranych na jego koncie i niewykorzystanych punktów.
11.10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń.
11.11. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, od 25.05.2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnika uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia Programu jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie, a cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych Organizatora i jego partnerów handlowych oraz zgody na udostępnianie geolokalizacji, i zgody na dopasowanie treści wyświetlanych w oparciu o aktywność online jest jednoznaczne z wycofaniem udziału w możliwości zbierania Punktów i ich wymiany na Nagrody, co jest także równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów. Udzielenie przez Uczestnika powyższej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania opisanych powyżej celów.
11.12. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy poprzez formularz zgłoszeniowy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej), na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie Art. 172 ust 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
11.13. Uczestnik ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i analiz rynku oraz może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i przekazanie go Organizatorowi lub w Sklepie. W takim przypadku Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu.
11.14. Uczestnikowi w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

12. Wystąpienie Uczestnika i Partnera z Programu.

12.1. Warunkiem dobrowolnego wystąpienia z Programu Uczestnika, a także skutecznego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania jest pisemne powiadomienie Organizatora.

13. Postanowienia końcowe.

13.1. Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika i Partnera z Programu, jeżeli ten rażąco narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
13.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników.
13.3. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem Lojalnościowym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
13.4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu Lojalnościowego określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
13.5. Aktualny Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny dla Uczestników w czasie jego trwania, w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.